Close Panel
?ciek Betonowe To Znaczy Z Plastiku?

?ciek Betonowe To Znaczy Z Plastiku?

A? do wyboru s? gotowe zbiorniki z betonu lub tworzywa sztucznego. Jedne tak?e drugie maj? zalety, jakkolwiek podobnie i wady. Na które wi?c si? podj?? decyzj??

Dó? gnilny z betonu

Wykonuje si? je najcz??ciej z prefabrykowanych elementów z betonu tak?e ?elbetowych. Produkowane s? zbiorniki jednocz??ciowe (jednokomorowe) - przykryte p?yt? ?elbetow? równie? dwucz??ciowe - sk?adaj?ce si? spo?ród dwóch po??czonych skorup (dost?pne s? te? modele wielokomorowe). Szamba s? zaizolowane, co zapewnia im szczelno??. Wyposa?one s? w p?yty w?azowe (okr?g?e, kwadratowe oznacza to prostok?tne) wykonane z ?elbetonu równie? PCW oraz otwór inspekcyjny, lokaj a? do wyci?gania odpady (z przykrywk? blaszany ocynkowanej).

Wad? tego typu szamb jest spory ci??ar. Waga zbiornika o pojemno?ci 8 m^3 (pojemno?? wystarczaj?ca dla czteroosobowej rodziny) wynosi prawie 4 tony, do tego trzeba doliczy? pokryw? o ci??arze ok. 2 odcie?. W ten sposób du?y ci??ar zbiornika betonowego by? mo?e utrudnia? jego us?ugi transportowe dodatkowo monta?. Producenci zbiorników betonowych w wi?kszo?ci wypadków zapewniaj? transport oraz zestaw, dysponuj?c specjalistycznym sprz?tem.

Zanim lecz pojemnik zostanie dostarczony wobec polecany adres, powinno si? przyrz?dzi? transzeja o szeroko?ci równie? d?ugo?ci wi?kszej o 30 cm od wymiarów zamówionego zbiornika. Trzeba tak?e umo?liwi? dojazd a? do wykopu samochodu ci??arowego dodatkowo umo?liwi? roz?adunek zbiornika ty?em (cz??ciej) czyli z boku. Zbiornik montowany jest za pomoc? urz?dze? hydraulicznych, znajduj?cych si? na samochodzie ci??arowym. Po posadowieniu zbiornika zasadniczego monter uk?ada warstw? spoiny cementowej, na której ??czona jest wierzch zbiornika. Po?o?enie ??czenia szamb dwucz??ciowych jest pó?niej utajnianie warstw? zaprawy wodoszczelnej.

Dó? gnilny z betonu jest niew?tpliwie solidniejsze od szamb plastikowych. Pod warunkiem nad zbiornikiem planujemy np. punkt parkingowe dla samochodu, innymi s?owy droga dojazdowa do gara?u powinno si? przeg?osowa? otó? to taki sposób zbiornika. Szambo betonowe b?dzie te? lepszym rozwi?zaniem, gdy mamy przewy?szaj?cy równy wód gruntowych - taki zbiornik, ze wzgl?du na swój ci??ar, pewniej osadzi si? w gruncie. O ile w najbli?szej przysz?o?ci planowana jest kanalizacja, owo równie? b?dzie wy?szy preferencja - zalet? zbiorników betonowych jest bowiem ni?sza cena, a wi?c nie warto w tym przypadku przep?aca?.

?ciek tworzywowe

Wykonuje si? je tak bywa z polietylenu o wysokiej g?sto?ci równie? ?ywicy poliestrowej (wzmocnionej w?óknem szklanym). S? trwa?e dodatkowo odporne na korozj? chemiczn?. S? lekkie - to ich szczególna zaleta - wa?? ju? od 60-70 kg. Na przyk?ad: pojemnik o pojemno?ci 8 m^3 wa?y 190 kg, a o pojemno?ci 10 m^3 - 230 kg. ?atwo go wówczas przesy?a? równie? montowa? (jest dozwolone to w zasadzie poczyni? we w?asnym zakresie), a? do posadowienia zbiornika nie jest niezb?dny ?uraw. Prawdopodobnie si? w taki sposób sprawi?, ?e kloaka przestaje nam stanowi? potrzebne, skoro wykonano przy??cze kanalizacyjne. Zbiornik taki mo?na wci?? wyczerpa? a? do zbierania deszczówki (po uprzednim oczyszczeniu) lub komu? go odsprzeda? - nadaje si? do ponownego wykorzystania na szambo lub osadnik w przydomowej ceny oczyszczalni (szamba-betonowe-cala-polska.pl) ?cieków.

Wad? zbiorników plastikowych jest przeciwnie za? ma?a uporczywo?? na du?e obci??enie. Nie zaleca si? miejsca ponad nimi ustala? na parking na rzecz wozów.

W gruntach o wysokim poziomie wód równie? gruntach gliniastych (w których przypadkiem si? gromadzi? woda) pojemnik koniecznie trzeba zabezpieczy? zanim wyporem. W tym celu powinno si? go obetonowa? to znaczy osadzi? a? do p?yty ?elbetowej.

Website URL:

Adres

Pellet Solutions

Pellet Solutions 
Industrieweg 15
7761 PV Schoonebeek NL 
T +31 524 536 640
Mail Pellet Solutions

Kaart

Pellet Solutions levert wereldwijd